KONTRAKTA ÖVERFÖRING AV DIN RYGGSÄCK

Transport av ryggsäckar med Camino Cómodo

Rättsligt meddelande

I. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med informationsplikten i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (LSSI-CE) av den 11 juli, tillhandahålls följande allmänna informationsdata från denna webbplats nedan:

Äganderätten till denna webbplats, https://caminocomodo.com, (hädanefter webbplatsen) innehas av: Jose Ramon Rivas Gil, med NIF: 78789360 P, och vars kontaktuppgifter är:

Adress: Rúa Piñeiral N°10 3° VÄNSTER. Kontakttelefon: +34 617 75 44 40 Kontakta email: info@caminocomodo.com

II. ALLMÄNNA VILLKOR OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Föremålet med villkoren: Webbplatsen

Syftet med dessa Allmänna Användarvillkor (hädanefter Villkor) är att reglera åtkomst och användning av Webbplatsen. I syftet med dessa villkor kommer webbplatsen att förstås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigationsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (nedan, Innehåll) och alla de tjänster eller onlineresurser som, i förekommande fall, erbjuds Användare (nedan, Tjänster). Camino Cómodo förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan inkluderas i den. Användaren erkänner och accepterar det när som helst Camino Cómodo kan avbryta, inaktivera och/eller avbryta något av dessa element som är integrerade i webbplatsen eller tillgång till dem.

Användarens åtkomst till webbplatsen är gratis och som en allmän regel gratis utan att användaren behöver lämna en motprestation för att kunna njuta av den, förutom i förhållande till kostnaden för anslutning via det telenät som åtkomsten tillhandahåller. leverantör kontrakterad av Användaren.

Användningen av något av innehållet eller tjänsterna på webbplatsen kan göras genom prenumeration eller förhandsregistrering av användaren.

Användaren

Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen ger användarens tillstånd, för vilket alla villkor som fastställs här, såväl som deras efterföljande ändringar, accepteras från det ögonblick som navigeringen genom webbplatsen börjar, utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande tvingande lagföreskrifter i förekommande fall. Med tanke på relevansen av det föregående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång de besöker webbplatsen. Webbplatsen för Camino Cómodo tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar sitt ansvar för att använda webbplatsen korrekt. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:
  • En användning av information, innehåll och/eller tjänster och data som erbjuds av Camino Cómodo utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, moral eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller driften av själva webbplatsen.
  • Sannheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av användaren i de formulär som utfärdas av Camino Cómodo för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. I vilket fall som helst kommer Användaren omedelbart att meddela detta Camino Cómodo om något faktum som tillåter olämplig användning av informationen som registrerats i nämnda former, såsom, men inte bara, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och/eller lösenord, för att kunna fortsätta till dess omedelbara annullering.
Blotta tillgången till denna webbplats innebär inte upprättandet av någon typ av kommersiell relation mellan Camino Cómodo och användaren.

Användaren förklarar sig vara myndig och har tillräcklig rättskapacitet för att vara bunden av dessa villkor. Därför denna webbplats Camino Cómodo Den är inte riktad till minderåriga. Camino Cómodo frånsäger sig allt ansvar för bristande efterlevnad av detta krav.

III. ÅTKOMST OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Camino Cómodo garanterar inte kontinuiteten, tillgängligheten och användbarheten av webbplatsen, inte heller för innehållet eller tjänsterna. Camino Cómodo kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, men det är inte ansvarigt eller garanterar att åtkomsten till denna webbplats inte kommer att vara oavbruten eller felfri. Det är inte heller ansvarigt eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats är felfri eller orsakar skada på Användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara). Inte i något fall Camino Cómodo kommer att ansvara för förluster, skador eller skada av något slag som uppstår från åtkomst, surfning och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystem eller de som orsakas av införandet av virus. Camino Cómodo Det är inte heller ansvarigt för eventuella skador som kan orsakas användare på grund av felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar det inte på något sätt för fall, avbrott, brist eller defekt i telekommunikation som kan uppstå.

IV. LÄNKARPOLICY

Det rapporteras att webbplatsen för Camino Cómodo gör eller kan göra tillgängliga för Användare medel av länkar (såsom bland annat länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter Användare att komma åt webbplatser som tillhör och/eller hanteras av tredje part.

Installationen av dessa länkar, kataloger och sökmotorer på webbplatsen är avsedd att göra det lättare för användare att söka efter och få tillgång till information tillgänglig på Internet, utan att betraktas som ett förslag, rekommendation eller inbjudan att besöka dem. .

Camino Cómodo erbjuder eller marknadsför inte, ensamt eller genom tredje part, de produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på nämnda länkade webbplatser.

Camino Cómodo erbjuder sponsrat innehåll, annonser och/eller affiliate-länkar. Informationen som visas i dessa affiliate-länkar eller de infogade annonserna tillhandahålls av annonsörerna själva, så Camino Cómodo ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller fel som annonserna kan innehålla och garanterar inte på något sätt annonsörernas upplevelse, integritet eller ansvar eller kvaliteten på deras produkter och/eller tjänster.

På samma sätt kommer det inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

Camino Cómodo Den kommer inte i något fall att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser, och den godkänner, granskar eller stöder inte heller produkterna och tjänsterna, innehållet, filerna och annat material som finns på de ovannämnda länkade webbplatserna.

Camino Cómodo påtar sig inget ansvar för skador som kan orsakas av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehåll, kommunikation, åsikter, produkter och tjänster på webbplatserna som inte hanteras av Camino Cómodo och som är länkade på denna webbplats.

Användaren eller tredje part som gör en hyperlänk från en webbsida på en annan, annan webbplats till webbplatsen för Camino Cómodo Du bör veta att: Reproduktion — helt eller delvis — av något av innehållet och/eller tjänsterna på webbplatsen är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från Camino Cómodo. Inte heller är något falskt, felaktigt eller felaktigt uttalande om webbplatsen för Camino Cómodo, inte heller om innehållet och/eller tjänsterna därav. Med undantag för hyperlänken kommer webbplatsen på vilken hyperlänken är etablerad inte att innehålla någon del av denna webbplats, skyddad som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, såvida det inte uttryckligen godkänts av Camino Cómodo. Etableringen av hyperlänken kommer inte att innebära förekomsten av relationer mellan Camino Cómodo och ägaren till webbplatsen från vilken den är gjord, inte heller kunskapen om och acceptansen av Camino Cómodo av innehållet, tjänsterna och/eller aktiviteterna som erbjuds på nämnda webbplats och vice versa.

V. IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Camino Cómodo själv eller som innehavare, är ägare till alla immateriella och industriella äganderättigheter på webbplatsen, såväl som de element som finns däri (som exempel och inte uttömmande, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material, datorprogram som är nödvändiga för dess funktion, åtkomst och användning, etc.). De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, och är tillämpliga på dem både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, såväl som de internationella fördrag som är relaterade till frågan och undertecknade av Spanien. Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i lagen om immaterialrätt är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, uttryckligen förbjudna. i all support och på något tekniskt sätt, utan tillstånd av Camino Cómodo. Användaren förbinder sig att respektera immateriella och industriella äganderättigheter Camino Cómodo. Du kan se elementen på webbplatsen eller till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium så länge det är uteslutande för ditt personliga bruk. Användaren får dock inte radera, ändra eller manipulera någon skyddsenhet eller säkerhetssystem som installerats på webbplatsen. I händelse av att användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen förutsätter en kränkning av rättigheterna till skydd av immateriella rättigheter, måste de omedelbart meddela Camino Cómodo genom kontaktinformationen i avsnittet ALLMÄN INFORMATION i detta juridiska meddelande och allmänna användarvillkor.

FICK SYN PÅ. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Camino Cómodo förbehåller sig rätten att presentera civila eller straffrättsliga åtgärder som den anser nödvändiga för felaktig användning av webbplatsen och innehållet, eller för brott mot dessa villkor. Relationen mellan Användaren och Camino Cómodo Det kommer att styras av de bestämmelser som är i kraft och som är tillämpliga på spanskt territorium. Om någon tvist uppstår i samband med tolkningen och/eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att överlämna sina konflikter till den ordinarie jurisdiktionen, underkasta sig motsvarande domare och domstolar enligt lag.