SMLUVNĚTE SI PŘEVOD VAŠEHO BATOHŮ

Přeprava batohů s Camino Cómodo

Právní upozornění

I. OBECNÉ INFORMACE

V souladu s informační povinností stanovenou zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSI-CE) ze dne 11. července jsou níže uvedeny následující obecné informační údaje tohoto webu:

Vlastnictví tohoto webu, https://caminocomodo.com, (dále jen webové stránky) provozuje: José Manuel Cives Figueira, s NIF: 44838662Ra jehož kontaktní údaje jsou:

Adresa: Rúa do Cine1, A Picota – A Coruña

Telefonní kontakt: +34 678 62 10

Kontaktní e-mail: info@caminocomodo.com

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Předmět podmínek: Webové stránky

Účelem těchto Všeobecných podmínek používání (dále jen Podmínky) je regulovat přístup a používání webových stránek. Webovou stránkou se pro účely těchto Podmínek rozumí: vnější vzhled rozhraní obrazovky, a to jak staticky, tak dynamicky, tj. navigační strom; a všechny prvky integrované jak v rozhraních obrazovky, tak v navigačním stromu (dále jen Obsah) a všechny ty služby nebo online zdroje, které jsou případně nabízeny Uživatelům (dále jen Služby).

Camino Cómodo si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit prezentaci a konfiguraci webových stránek a obsahu a služeb, které na nich mohou být zahrnuty. Uživatel to bere na vědomí a přijímá to kdykoli Camino Cómodo může přerušit, deaktivovat a/nebo zrušit kterýkoli z těchto prvků, které jsou integrovány do webové stránky nebo k nim přistupovat.

Přístup na webovou stránku ze strany uživatele je bezplatný a obecně je bezplatný, aniž by uživatel musel za to, aby jej mohl využívat, poskytovat protihodnotu, s výjimkou nákladů na připojení prostřednictvím poskytované telekomunikační sítě. poskytovatel sjednaný s Uživatelem.

Použití jakéhokoli Obsahu nebo Služeb Webu může být provedeno prostřednictvím předplatného nebo předchozí registrace Uživatele.

Uživatel

Přístup, navigace a používání webových stránek uděluje uživateli stav, z tohoto důvodu jsou všechny podmínky zde stanovené, jakož i jejich následné změny akceptovány od okamžiku zahájení navigace na webových stránkách, aniž by byla dotčena aplikace případně odpovídající právní předpisy o povinném plnění. Vzhledem k relevanci výše uvedeného se uživateli doporučuje, aby si je přečetl při každé návštěvě webové stránky.

Web společnosti Camino Cómodo poskytuje širokou škálu informací, služeb a dat. Uživatel přebírá svou odpovědnost za správné používání Webové stránky. Tato odpovědnost se bude vztahovat na:

  • Použití informací, Obsahu a/nebo Služeb a dat, které nabízí Camino Cómodo aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, Zákonem, morálkou nebo veřejným pořádkem, nebo které by jakýmkoli jiným způsobem mohlo vést k újmě na právech třetích osob nebo k samotnému provozu Webu.
  • Pravdivost a zákonnost informací poskytnutých Uživatelem ve formulářích vydaných Camino Cómodo pro přístup k určitému obsahu nebo službám nabízeným webem. V každém případě bude Uživatel neprodleně informovat Camino Cómodo o jakékoli skutečnosti, která umožňuje nesprávné použití informací registrovaných v uvedených formulářích, jako je, ale nejen, krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup k identifikátorům a/nebo heslům, za účelem jejich okamžitého zrušení.

Pouhý přístup na tuto webovou stránku neznamená vytvoření jakéhokoli typu obchodního vztahu mezi Camino Cómodo a Uživatel.

Uživatel prohlašuje, že je plnoletý a má dostatečnou právní způsobilost k tomu, aby byl vázán těmito Podmínkami. Proto tento Web Camino Cómodo Není zaměřena na nezletilé. Camino Cómodo odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení tohoto požadavku.

III. PŘÍSTUP A NAVIGACE NA WEBU: VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Camino Cómodo nezaručuje kontinuitu, dostupnost a užitečnost webových stránek, ani obsahu nebo služeb. Camino Cómodo učiní vše, co je v jejích silách pro řádné fungování webových stránek, nenese však odpovědnost ani ručí za to, že přístup na tyto webové stránky nebude nepřetržitý a bezchybný.

Neodpovídá ani neručí za to, že obsah nebo software, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím této webové stránky, je bezchybný nebo že způsobí poškození počítačového systému Uživatele (software a hardware). V žádném případě Camino Cómodo bude odpovědný za ztráty, škody nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající z přístupu, procházení a používání webových stránek, včetně, ale nejen, ztrát, škod nebo škod způsobených zavlečením virů.

Camino Cómodo ani není odpovědná za žádné škody, které mohou být uživatelům způsobeny nesprávným používáním těchto webových stránek. Zejména nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky, přerušení, nedostatek nebo závadu telekomunikace.

IV. ODKAZY

Uvádí se, že webové stránky Camino Cómodo zpřístupňuje nebo může zpřístupňovat uživatelům prostředky odkazů (jako jsou mimo jiné odkazy, bannery, tlačítka), adresáře a vyhledávače, které umožňují uživatelům přístup na webové stránky patřící a/nebo spravované třetími stranami.

Instalace těchto odkazů, adresářů a vyhledávačů na webové stránky má uživatelům usnadnit vyhledávání a přístup k informacím dostupným na internetu, aniž by to bylo považováno za návrh, doporučení nebo pozvání k jejich návštěvě.

Camino Cómodo sama ani prostřednictvím třetích stran nenabízí ani neprodává produkty a/nebo služby dostupné na uvedených odkazovaných stránkách.

Camino Cómodo nabízí sponzorovaný obsah, reklamy a/nebo přidružené odkazy. Informace, které se objevují v těchto affiliate odkazech nebo vložených inzerátech, jsou poskytovány samotnými inzerenty, tzn Camino Cómodo nenese odpovědnost za případné nepřesnosti nebo chyby, které mohou inzeráty obsahovat, ani žádným způsobem nezaručuje zkušenost, integritu nebo odpovědnost inzerentů nebo kvalitu jejich produktů a/nebo služeb.

Stejně tak neručí za technickou dostupnost, přesnost, pravdivost, platnost nebo legálnost stránek mimo její vlastnictví, na které se lze dostat prostřednictvím odkazů.

Camino Cómodo V žádném případě nebude kontrolovat nebo kontrolovat obsah jiných webových stránek, ani neschvaluje, nezkoumá ani neschvaluje produkty a služby, obsah, soubory a jakýkoli jiný materiál existující na výše uvedených odkazovaných stránkách.

Camino Cómodo nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou být způsobeny přístupem, používáním, kvalitou nebo legálností obsahu, komunikace, názorů, produktů a služeb webových stránek, které nespravuje Camino Cómodo a které jsou propojeny na tomto webu.

Uživatel nebo třetí strana, která vytvoří hypertextový odkaz z webové stránky jiné, jiné webové stránky na webové stránky společnosti Camino Cómodo Měl bys to vědět:

Reprodukce – zcela nebo částečně – jakéhokoli Obsahu a/nebo Služeb Webu není povolena bez výslovného souhlasu Camino Cómodo.

Na webových stránkách není povoleno žádné nepravdivé, nepřesné nebo nesprávné prohlášení Camino Cómodoani o jejich obsahu a/nebo službách.

S výjimkou hypertextového odkazu nebude webová stránka, na které je uvedený hypertextový odkaz vytvořen, obsahovat žádný prvek této webové stránky, chráněný jako duševní vlastnictví španělským právním systémem, pokud to výslovně nepovolí Camino Cómodo.

Vytvoření hypertextového odkazu nebude znamenat existenci vztahů mezi Camino Cómodo a vlastník webové stránky, ze které je vytvořen, ani znalost a přijetí Camino Cómodo obsahu, služeb a/nebo činností nabízených na uvedené webové stránce a naopak.

V. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Camino Cómodo sama nebo jako nabyvatel je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (jako příklad a nikoli vyčerpávající, obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty, značky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nutné pro jeho provoz, přístup a použití atd.). Budou se tedy jednat o díla chráněná jako duševní vlastnictví španělským právním systémem, přičemž v této oblasti se použijí jak španělská nařízení, tak nařízení Společenství, jakož i mezinárodní smlouvy týkající se této záležitosti a podepsané Španělskem.

Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení zákona o duševním vlastnictví je reprodukce, distribuce a veřejné sdělování, včetně způsobu jejich zpřístupnění, veškerého nebo části obsahu těchto webových stránek pro komerční účely výslovně zakázáno. jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení Camino Cómodo.

Uživatel se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví Camino Cómodo. Můžete si prohlížet prvky webové stránky nebo je dokonce tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk vašeho počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, za předpokladu, že je to výhradně pro vaše osobní použití. Uživatel však nesmí mazat, měnit nebo manipulovat s žádným ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na Webových stránkách.

V případě, že se uživatel nebo třetí strana domnívá, že jakýkoli obsah webových stránek představuje porušení práv na ochranu duševního vlastnictví, musí to neprodleně oznámit Camino Cómodo prostřednictvím kontaktních údajů v části OBECNÉ INFORMACE tohoto Právního upozornění a Všeobecných podmínek použití.

VIDĚL. PRÁVNÍ AKCE, PLATNÁ LEGISLATIVA A JURISDIKCE

Camino Cómodo si vyhrazuje právo předložit občanskoprávní nebo trestněprávní žaloby, které považuje za nezbytné pro nesprávné použití webových stránek a obsahu nebo pro porušení těchto podmínek.

Vztah mezi Uživatelem a Camino Cómodo Bude se řídit předpisy platnými a platnými na španělském území. Pokud dojde k jakémukoli sporu v souvislosti s výkladem a/nebo aplikací těchto Podmínek, strany předloží své spory běžné jurisdikci a předloží je příslušným soudcům a soudům podle zákona.

SLUŽBA NENÍ DOSTUPNÁ

El Služba přepravy batohů je k dispozici až v březnu příštího roku 2024. Ano, pokud budete službu potřebovat od března, můžete si objednat přepravu batohu hned teď.

VYŽÁDEJTE INFORMACE